Tjänster

Kompetenskretsloppet
I vår värld av växande komplexitet, globalisering, teknikutveckling, ökad konkurrens och snabba förändringar blir kompetens en avgörande framgångsfaktor för företag, organisationer och människor.Kompetensförsörjning handlar om tre saker. För det första, att identifiera och attrahera rätt människor till organisationen. För det andra, att utveckla organisationens mänskliga system, dvs. organisation, team och medarbetare. Slutligen innebär kompetensförsörjning att ”omveckla” de organisationer, team och medarbetare vars resurser av olika skäl inte längre är funktionella för sammanhanget. Omveckling inbegriper ett ömsesidigt ansvar för både organisation och medarbetare att hitta nya sammanhang som är mer funktionella för båda parter. Det handlar om att ta ett etiskt ansvar som går hand i hand med affärsmässighet.

Vi ser Urval, Utveckling och Omveckling som likvärdiga delar i den helhet som vi kallar Kompetenskretsloppet. Utifrån detta synsätt är det viktigt att informationen från de tre delarna integreras i organisationens kompetensförsörjningsprocess. Sett ur ett systemiskt perspektiv kan Kompetenskretsloppet appliceras på såväl organisations-, grupp-, och individnivå.

Urval

En av de tuffaste utmaningarna som företag och organisationer står inför är att hitta och attrahera de mest kompetenta ledarna och medarbetarna. Det blir allt viktigare att rätt matcha roll och person. Felmatchingar kostar tid, pengar och mänsklig frustration. Konkurrensen om de mest kvalificerade ökar, samtidigt som det kan vara svårt att finna den kompetens man söker.

De effekter som uppnås då vi gör urvalsuppdrag är för det första att ni lättare kan välja rätt person till rätt roll. Våra urvalsbedömningar minskar framför allt risken för felval. Utöver detta tillförs också viktig information som underlättar den rekryterade medarbetarens integrering i den nya rollen, i teamet och i organisationen.

Vi bidrar till era rekryteringsmål genom att
• Göra kompetensanalyser som utgår från skillnaden mellan var ni befinner er och var ni vill vara.
• Hjälpa er att formulera strategier i syfte att minska gapet mellan befintlig kompetens och önskad kompetens.
• Genomföra personbedömningar och Assessment Center för att finna rätt medarbetare till rätt roll.
• Underlätta medarbetares integrering i roll, team och organisation.

Utveckling

Ni ser att nya tider och verkligheter förutsätter förändrade ledar- och medarbetarroller i er organisation. Komplexiteten och snabbheten utmanar organisationen, teamen och medarbetarna i förmågan att kommunicera, skapa innovativa sammanhang och att hantera konflikter.

Våra utvecklingsprogram tränar ledare, chefer, medarbetare och team att utvecklas i sina roller. De blir därmed friare att hantera egna och andras hinder. De får ökad tillgång till sin energi och kreativitet. De ökar sin förmåga att hantera konflikter. De blir bättre på att ta beslut, att följa beslut och nå uppsatta mål.

Vi genomför:

Organisationsnivå
•  Ledarutvecklingsprogram
•  Teamutvecklingprogram
•  Medarbetarutvecklingprogram
•  Omvecklingsprogram

Gruppnivå
•  Ledningsgruppsutveckling
•  Teamutveckling
•  Konfliktlösning
•  Handledning

Medarbetarnivå
•  Coaching
•  Karriärorientering
•  Konsultationer
•  Krishantering

Omveckling

Vi vill med ordet ”omveckling” ersätta begrepp som ”avveckling” och ”omställning” för att därmed bidra med ett synsätt som vidgar perspektiv och ansvar.

Behov av omveckling uppstår då roller och uppgifter inte längre behövs pga. att verkligheten förändras. Ibland är det också nödvändigt att omveckla medarbetare vars resurser av olika skäl inte längre är tillräckligt funktionella för nya sammanhang och mål.

I omveckling ligger ett ömsesidigt ansvar hos både organisation och medarbetare att forma nya sammanhang där båda kommer till sin rätt. Omveckling är viktigt av både mänskliga och affärsmässiga skäl. Företags och organisationers ansvar för större sammanhang utöver sitt eget är därför en konkurrensfördel som allt fler inser värdet av.

Vi hjälper er att hantera omvecklingsprocesser genom att:
Organisationsnivå
• genomföra kompetenskartläggningar
• medverka vid formuleringen av omvecklingsstrategier
• utbilda, träna och coacha chefer att leda förändringsarbete

Gruppnivå
• genomföra ledarprogram i syfte att bättre hantera omvecklingsprocesser

Medarbetarnivå
• erbjuda karriärorientering
• erbjuda krishantering

Du är välkommen att höra av Dig till oss om något av ovanstående intresserar dig.
» Kontakta oss