Om oss

Vision
En värld där människor samarbetar i ömsesidig glädje genom att se och bekräfta likhet och använda  olikheter som resurs

Affärsidé                                                                                        Vi hjälper företag och organisationer att se, tillvarata och rikta mänskliga resurser mot sina mål

Vi erbjuder
• tillämpad psykologisk expertis
• bred erfarenhet från såväl näringsliv som offentlig verksamhet
• ett resultat- och affärsinriktat förhållningssätt
• ett systemorienterat synsätt som balanserar perspektiven organisation – grupp – individ
• teorigrundade och forskningsbaserade metoder och tekniker
• praktiska verktyg som bidrar till att människors kan göra sitt bästa arbete tillsammans

Vi vänder oss till
Våra uppdragsgivare är såväl svenska som internationella företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. I uppdragen arbetar vi med hela organisationer, ledningsgrupper, arbetsgrupper, chefer och medarbetare.

Människans förmåga

Vår utgångspunkt är att alla människor, grupper och organisationer har en inneboende potential att utvecklas och förändras. Vi vet att människor tillsammans kan åstadkomma extraordinära skillnader. Vi vet också att det går att förlora denna kraft. En av naturvetenskapens grundvalar är att summan av all energi i universum är konstant. Den varken ökar eller minskar. Naturen är genial i sin förmåga att kanalisera och omvandla energi i ändamålsenliga riktningar. Människan blir liksom naturen också handligskraftig skicklig när hon får tillgång till sin potentiella energi och kan rikta den inom ramen för sammanhanget och dess arbetsroller mot arbetets relevanta mål.

Att tillvarata mänskliga resurser är i och för sig inget nytt. Tvärt om. Människan har i alla tider strävat efter att i första hand överleva, i andra hand att utvecklas och förändras. Som främsta verktyg har hon använt såväl tankar som känslor. När vi människor lyckas integrera våra tankar och vår logik med känslor och intuition får vi tillgång till vårt sunda förnuft och kan fatta omdömesgilla beslut.

Den stora utmaningen för människor i dag är att möta och hantera allt snabbare och mer komplexa förändringar. Det räcker inte att vi enbart förlitar oss på det vi redan vet. Därför är det viktigt att utveckla teorier och metoder som hjälper oss hantera det kraftfält som uppstår mellan det snabba och komplexa å ena sidan, och människans motstånd att ta in allt för mycket nytt å andra sidan.

Våra mål som konsulter i uppdrag är att synliggöra och normalisera mänskligt motstånd, reducera hinder och at rikta människors energi och förmåga mot överenskomna mål.

Company

Ordet Company kommer från latin och betyder ursprungligen ”att dela bröd med”. Att arbeta och dela bröd tillsammans med är i uttryckets djupaste bemärkelse kärnan i vår verksamhet. Det är framförallt i det ömsesidigt delade mötet mellan människor som lärande och utveckling sker, något som också beläggs i aktuell nevropsykologisk forskning.

För att framgångsrikt kunna möta och bemästra allt snabbare förändring krävs även flexibla organisationsstrukturer och funktionellt samarbete. Detta har vi tagit fasta på vid bildandet av Billman Engquist & Company. Uppdragsgivarens önskemål, mål och sammanhang är alltid vägledande för hur vi organiserar oss i specifika uppdrag. Vår ambition är att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapa möten som gör skillnad. Vi vill vara generösa mot våra samarbetspartners i branschen precis som vi gärna lär av dem.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners formar vi ett Company för mänsklig utveckling, organisatoriskt lärande och extraordinära resultat!

Våra riktlinjer

Våra riktlinjer
Vi vill att våra Riktlinjer ska fungera som en guide för alla de beslut vi fattar inom BE&Co. Det uppstår i bland situationer i vilket valet hamnar i en gråzon mellan vad som ar självklart rätt och vad som är självklart fel. Genom att vara medvetna om de grundläggande värderingar som bygger våra riktlinjer och utmana alternativen med hjälp av dessa , uppmuntras såväl vi som våra samarbetspartners att stanna upp och tänka till innan vi fattar beslut. Riktlinjerna utgör på så sätt ett verktyg som hjälper oss att välja det bästa alternativet.

Riktlinjerna fungerar genom att guida vårt beslutfattande och handlingar utifrån tre perspektiv; kunderna, medarbetarna och samarbetspartners. Riktlinjerna Systemcentrering, Ärlighet, Kreativitet, Respekt och Ansvar ska utgöra en källa till inspiration och vägval och därmed S-Ä-K-R-A- våra kunders framgång och också vår.

Systemcentrering
Vi har en vilja och en strävan att i vårt arbete och tänkande omfatta flera nivåer. Vi utgår alltid från roll, mål och sammanhang. Efter klargörande av sammanhanget kommer vi tillsammans med kunden fram till vilken- eller vilka nivåer – organisation, team, medarbetare – som ska utgöra fokus för uppdraget. Vi tror att alla levande mänskliga system är isomorfa, d.v.s. att de liknar varandra i struktur och funktion och att de är olika i olika sammanhang.

Ärlighet
Vi vill öppet och direkt kommunicera tankar, känslor och det som är viktigt. Vi vill skapa ett arbetsklimat där människor vågar och väljer att tala och också blir hörda.

Kreativitet
Vi vill verka i sammanhang där människors olikheter används. Genom att öppna ”gränser” och släppa in det som till en början verkar vara allt för olikt, får vi ökad tillgång till sådan information som bidrar till kreativa lösningar. Vi tror på kreativiteten som framgångfaktor!

Respekt
Vi respekterar alla människors värdighet och lika värde. Vi respekterar och vill verka för mångfald. Ingen ska diskrimineras på grund av synsätt, ras, religion, etnisk och kulturell tillhörighet, utbildning, ekonomisk status, handikapp eller annan oförmåga.

Ansvar
Vårt arbete berör många människor såsom uppdragsgivare, chefer, ledare och medarbetare. Vi vet att hur vi genomför vårt arbete liksom vad vi gör är viktigt för vårt anseende i dessa grupper och i samhället. Att bygga och bibehålla tillit och förtroende för BE&Co som en ansvarstagande organisation betyder säkerställandet av att varhelst vi har närvaro eller inflytande, leva upp till såväl etiskt som affärsmässigt beteende.

Medarbetare

I vårt företag vill vi som affärsinriktade konsulter och legitimerade psykologer använda vår ackumulerade livs- och arbetserfarenhet, med nyfikenhet och kreativitet som bas. I detta ligger att arbeta med människor och förändringsprocesser som betyder något för fler än oss själva. I Billman Engquist & Company har vi byggt en platt organisation med korta och snabba beslutsvägar. Vi vill skapa förutsättningar för kreativa möten såväl internt som med våra uppdragsgivare och kunder. Ur möten som förenar och förändrar skapas ny verklighet som gör att människor i företag, organisationer, team och människor känner arbetsglädje, når sina mål och blir framgångsrika.
» Läs gärna mer om riktlinjerna för BE&Co´s arbete under ”Våra Riktlinjer”

Katarina Billman
Jag har mångårig erfarenhet från näringslivet både i ledarroller, specialistroller och i chefsroll. Under mina tidiga år i arbetslivet arbetade jag inom Dow Chemical koncernen i rollen som Compensation & Benefits Manager för den nordiska regionen. Därefter byggde jag en Human Resources funktion inom IL Recycling koncernen. Åren 2000-2005 var jag verksam inom Sandahl Partners AB, som konsult och senare även som VD och delägare. Mina uppdrag bestod av individuell ledarutveckling, teamutveckling,  konflikthantering och  kvalificerad personbedöming vid urval av ledare.

Efter att ha lämnat VD rollen på Sandahl Partners startade jag min egen firma Billman Consulting AB. Två år senare, 2007, grundade Curt och jag tillsammans Billman Engquist & Company. Ungefär samtidigt blev vi medgrundare och konsulter i den internationella organisationen Vector Group Consulting. Från december 2021 går jag in i ett spännande projekt hos Region Gotland för att bygga innovationssystem inom hälso- och sjukvården i samarbete med Uppsala Universitet och Science Park.

Jag har vuxit upp i en mångkulturell miljö, levt i olika länder och talar fem språk flytande. Att få ihop dessa olikheter inom mig har både varit stimulerande och utmanande. Jag drivs av en nyfikenhet inför det ”mångfaldiga” och vill hjälpa organisationer att använda och integrera människors olikhet, i stället för att negligera eller försöka bekämpa den.

Som före detta långdistans löperska och numera aktiv motionär ger jag inte upp så lätt. Kanske visades detta under min medverkan på Robinson 2020 där lyckades hålla mig kvar 6 av 7 överlevnadsveckor. Min grundutbildning är leg. psykolog  och jag är även licensierad SCT praktiker vid SCTRI i Philadelphia.

Curt Engquist
Jag har arbetat som organisationskonsult i mer än 15 år. Dessförinnan arbetade jag som psykolog vid Stockholms Skolförvaltning. Som konsult har jag arbetat på Sällma Gruppen
och Sandahl Partners där jag också var delägare.

Jag har en bakgrund som elitspelare i fotboll och arbetar som idrottspsykolog med enskilda idrottsmän såväl som med lag, t.e.x Tre Kronor ishockey och ett flertal allsvenska lag i fotboll och bandy.

Sedan tio år driver och arbetar jag tillsammans med Katarina, i Billman Engquist & Company. Inom ramen för olika utvecklingsinsatser har jag under åren ansvarat för många intressanta uppdrag. Inom området Urval har jag genomfört över tusen personbedömningar. Jag har också genomfört olika ledarskapsprogram, handledningsprogram, utbildningar och rehabiliteringsprogram på individ- och gruppnivå. Konflikt- och krishantering har kommit att bli ett område som jag engagerar mig i med allt större intresse.

Min utgångspunkt är att alla människor, team och organisationer har en inneboende kraft att utvecklas. Ny information, nya kunskaper och insikter är bränslet i denna process. Min roll som psykolog och konsult är att tillsammans med uppdragsgivaren (medarbetare, chef, team, organisation) undanröja hinder, frigöra energi och rikta den mot fastställda mål.

Jag ser mig själv som en resultatorienterad konsult med respekt för mänsklig dynamik. Min grundutbildning är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Business Partners

Farax Group
Farax group är ett företag som tillhandahåller ledarskapsutveckling genom forskningsbaserade verktyg. Billman Engquist & Company är liscensierade användare av deras 360-graders verktyg, som vi anvnder framför allt i samband med ledarutvecklingsprogram och executive coaching.
» www.faraxgroup.com

SCTRI (The Systems-Centered ®Training and Reseach Institute)
Konsulterna i vårt företag är medlemmar i SCTRI, en icke vinstdrivande organisation som stödjer träning och forskning inom system-centrerad teori, metoder och tekniker. Denna internationella organisation, med huvudkontor i USA, grundades 1985 av Yvonne Agazarian, EdD.
» www.systemscentered.com

SHL
SHL är en av världens ledande leverantörer av psykometiriska test. Billman Engquist & Company licensierade användare av deras test. Vi kan genom detta samarbete erbjuda våra kunder varierade testbatterier på ett tjugotalolika språk, som utgår från kundens sammanhang och frågeställningar.» www.shl.com

Vector Consulting Group
Vector Consulting Group är en internationell nätverksorganisation av ledar- och organisutvecklingskonsulter i Sverige, USA och England vars syfte är att arbeta tillsammans i internationella teamutvecklingsuppdrag. Vi vill också att bidra till varandras kompentensutveckling inom detta område. Alla medlemmar i The Vectoring Group är medlemmar i SCTRI. Förutom lång och gedigen erfarenhet som organisationskonsulter delar vi etiska och teoretiska utgångspunkter, och använder oss av gemensamma metoder och tekniker.